K provozování eshopu hracky-pisko.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.

Všeobecná ustanovení

1.1. Internetového obchodu: www.hracky-pisko.cz 

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.hracky-pisko.cz (dále jen „kupující").

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen „obchodní podmínky"), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Obsahují-li tyto Obchodní podmínky ustanovení, která jsou v rozporu se jmenovanými zákony, případně jejich výkladem, vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito zákony, případně jejich výkladem.

1.4. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.5. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné, nedohodne-li se kupující a prodávající jinak.

Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.hracky-pisko.cz.

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetových obchodů tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webové stránce internetového obchodu, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit, jakmile se o nich dozví.

Registrace kupujícího

3.1 Kupující má možnost vytvořit si na webové stránce internetového obchodu svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2 Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webové stránky. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující potvrzení registrace. Tímto je registrace dokončena.

3.3 Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

3.4 Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webové stránky internetového obchod nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

Objednávka zboží

4.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové a telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží. Pokud kupující nepoznačí do poznámky v objednávce požadované varianty či barvy zboží (je-li možnost výběru), zašleme zboží dle skladových zásob.

4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží prostřednictvím webové stránky internetového obchodu, a to po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako „registrovaný zákazník". Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží prostřednictvím webových stránek internetového obchodu i bez provedení registrace, přičemž musí být provedeno přesné označení kupujícího dle bodu 4.2.

4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději do 60 minut po jejím odeslání prodávajícímu.

4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

4.6. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 1 (jednoho) pracovního dne od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

4.9. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v souladu s ustanoveními odstavce 4.4 tohoto článku obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet. (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 14(čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

4.10. Do již vytvořené a odeslané objednávky lze přidat další zboží a to vytvořením nové objednávky, v jejíž poznámce musí být uvedeno číslo objednávky, se kterou má být sloučena. Objednávky lze však sloučit pouze v případě, že první vytvořená objednávka není již vyřízena a připravena k odeslání.

4.11. V období od října do prosince je možné zboží do již vytvořených a odeslaných objednávek přidávat pouze po telefonické, příp. e-mailové dohodě s prodávajícím (info@hracky-pisko.cz).

Místo plnění

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese sídla prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti k dopravě kupujícímu. Osobní odběr není od 30. 6. 2019 možný.

5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání dopravci.

Cena a platba

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webové stránce internetového obchodu www.hracky-pisko.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno „bez DPH".

6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny dobírkou hotově řidiči dopravce při předání zboží.

6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.5. Dodací list vystavený prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad.

6.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webové stránce internetového obchodu označeny jako „akční", pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

Dodací lhůta

7.1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat - předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však od 1 do 2 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. (v období říjen-prosinec 1-3 pracovních dní) v České republice. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca dva dny pro Českou republiku). Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat neprodleně zprávu kupujícímu o termínu plnění. Pokud v objednávce bude zboží, které prodávající nebude schopen vykrýt, nebo nebude-li požadovaný druh, bude e-mailem o této skutečnosti informovat kupujícího. Pokud kupující na tento e-mail neodpoví do 48 hodin od doručení, bude jeho objednávka úplně stornována.

7.2. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci ve lhůtách dle předchozího odstavce, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 10 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

Platební a dopravní podmínky a cena za dopravu

8.1. Ceny za dopravu zboží: Můžete se vybrat ze dvou typů dopravy nebo zboží vyzvednout osobně.

  1. Doprava s platbou předem na účet nebo on-line kartou - 79,- Kč. Je to doprava PPL na jakékoliv místo včetně místa bydliště s tím, že PPL bude kontaktovat příjemce telefonicky a domluví se přesně na způsobu doručení zásilky. Pokud budete chtít vaší objednávku zaslat na Parcelshop PPL ve vašem okolí, stačí nás kontaktovat (nebo to napsat do poznámky) a my vše zařídíme. Pokud znáte příslušný kód Parcelshopu, stačí jej napsat do poznámky. Číslo našeho účtu je: 115-5146440247/0100.
  2. Doprava s dobírkou - 98,- Kč (79,-Kč+19,-Kč). Je to doprava PPL na jakékoliv místo včetně místa bydliště s tím, že PPL bude kontaktovat příjemce telefonicky a domluví se přesně na způsobu doručení zásilky. Pokud budete chtít vaší objednávku zaslat na Parcelshop PPL ve vašem okolí, stačí nás kontaktovat (nebo to napsat do poznámky) a my vše zařídíme. Pokud znáte příslušný kód Parcelshopu, stačí jej napsat do poznámky.
  3. Doprava Českou poštou - pouze na vyžádání zákazníkem (napsat do poznámky), cena dopravy s dobírkou je 149,-Kč.
  4. Doprava ZDARMA - při objednávce od 999,- Kč je doprava ZDARMA. Při platbě na dobírku lze platit jen v hotovosti.
  5. Výše uvedené ceny a způsoby doručení zboží platí pouze pro ČR. Pro zásilky na Slovensko platí následovné: Cena 249,-Kč včetně DPH pro doručení pouze do zaměstnání - firmy a je bez telefonického upozornění ze strany doručovatele. Tato doprava je zdarma od částky 3 300,-Kč. Pro zásilky na Slovensko se používá pouze spojení e-mailem a vyžadujeme zpětné potvrzení objednávky zákazníkem!

8.2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto bez zbytečného odkladu písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu. Skryté vady je nutné nahlásit společnosti PPL CZ s.r.o. do 3 (tří) pracovních dnů po převzetí zásilky, a zažádat o sepsaní zápisu o škodě. Společnost PPL CZ s.r.o. kontaktujte na telefonním čísle 844 775 775 a nám tuto skutečnost sdělte e-mailem na info@hracky-pisko.cz.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

9.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

9.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.hracky-pisko.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží.

10.2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) nejlépe v původním neporušeném obalu jako obchodní balík na adresu Mgr. Miroslava Pišková, Mlýnská 726, 742 85 Vřesina. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. V případě zaslání nekompletního, nebo poškozeného zboží si prodávající vyhrazuje právo na snížení kupní ceny o poměrnou část nutnou k uvedení zboží do stavu určeného k následnému dalšímu prodeji.  Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit prodávajícímu i originál dokladu nebo jeho kopii o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

10.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, doručeno na adresu provozovny prodávajícího nebo elektronicky na email info@hracky-pisko.cz. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího.

10.4. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

10.5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od jeho faktického převzetí.

10.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem.

10.7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít. Kupující tedy nemůže uplatnit odstoupení od smlouvy v případě nepřevzetí zásilky.

10.8. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

11.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí (nejdéle do tří dnů). Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo v době jeho předání, je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit. Vady a poškození zboží způsobené při přepravě je nutné nahlásit společnosti PPL CZ s.r.o. do 3 (tří) pracovních dnů po převzetí zásilky a zažádat sepsaní zápisu o škodě. Společnost PPL CZ s.r.o. kontaktujte na telefonním čísle 844 775 775 a nám tuto skutečnost sdělte e-mailem na info@hracky-pisko.cz. V případě nesplnění těchto podmínek se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.

11.2. V případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu, nese odpovědnost za zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena. Bez sepsání zápisu o škodě s dopravcem nebude na pozdější reklamace během přepravy brán zřetel.

11.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.hracky-pisko.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat. Reklamace se nevztahuje na mírně poškozené obaly zboží, ke kterému může dojít při přepravě.

11.4. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na kontaktní e-mail info@hracky-pisko.cz.  V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.

11.5. Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží poštou či jinou přepravní společností na adresu sídla prodávajícího (Mgr. Miroslava Pišková, Mlýnská 726, 742 85 Vřesina) spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. 

11.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat na e-mailu info@hracky-pisko.cz.

11.7. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

11.8. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

11.9. Mimosoudní řešení sporů - naše firma si zakládá na tom, vždy se dohodnout se zákazníkem-spotřebitelem. V případě sporu je možné se obrátit na Českou obchodní inspekci. Pro informaci uvádíme kontakt na inspektorát pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj: Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice, tel: +420 554 818 211, fax. +420 296 366 236, e-mail: ov_coi@coi.cz, IS DS:5c2d2ch.Kontakt na centrálu ČOI - Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha, tel:  +420 296 366 360, adr@coi.cz

Ochrana osobních údajů

12.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU, obecně označovaným jako GDPR.

12.2. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících výhradně z titulu plnění smlouvy vznikající zasláním objednávky, případně oprávněného zájmu za účelem zajištění logistiky objednaného zboží od Prodávajícího Kupujícímu a upřesnění nabídky zboží v retargetingových kampaní ve spolupráci se servery Zbozi.cz a Google.com. Prodávající nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu Kupujících, tzn., že udělením souhlasu Prodávající nepodmiňuje zaslání objednaného zboží resp. uzavření kupní smlouvy.

12.3. Prodávající informuje Kupujícího, že v případě uksutečnění objednání zboží vybraného na serveru Zboží.cz (odkazujícího na eshop Prodávajícího) e-mailová adresa Kupujícího bude předána poskytovateli služby Seznam Zboží.cz „Pokročilé měření konverzí“ poskytovaného společností Seznam.cz, a.s. (dále jen „Zboží.cz“) jakožto zpracovateli osobních údajů s možností kontaktování Zákazníka prostřednictvím e-mailu s výzvou na vyplnění dotazníku spokojenosti s objednávkou v e-shopu Prodávajícího a žádostí o hodnocení zboží zakoupeném v E-shopu. Účelem tohoto předání osobních údajů Zboží.cz je zvyšování kvality poskytovaných služeb spojených s nákupem zboží na eshopu Prodávajícího. Dotazníky i hodnocení budou dostupné na zbozi.cz.

12.4. V případě, že si Zákazník nepřeje, aby Prodávající předával email za účelem uvedeným v čl. 12.3., sdělí tuto skutečnost Kupující Prodávajícímu a ten zajistí informování Zboží.cz.

12.5. Prodávající bude oblast ochrany osobních údajů dále vylepšovat s cílem minimalizace negativních dopadů na Kupující.

Závěrečná ustanovení

13.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetu www.hracky-pisko.cz.

13.2 Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20. 6. 2019.

Provozovatelem internetového obchodu je Mgr. Miroslava Pišková, Mlýnská 726, Vřesina, 742 85, IČ: 06373267, DIČ: CZ6153182068.